TextBody
, 16/07/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
STT Tên văn bản tải về
1 Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình thủy lợi - Đai cây chắn sóng - Khảo sát và thiết kế Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình thủy lợi - Đai cây chắn sóng - Khảo sát và thiết kế
2 Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015
3 Tiêu chuẩn Quốc gia: Mối gây hại công trình đê, đập - Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại Tiêu chuẩn Quốc gia: Mối gây hại công trình đê, đập - Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại
4 Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại
5 Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại
6 Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê biển Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê biển
7 Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình thủy lợi - Công trình ở vùng triều - Yêu cầu tính toán thủy lực ngăn dòng Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình thủy lợi - Công trình ở vùng triều - Yêu cầu tính toán thủy lực ngăn dòng