TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức như sau:

Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình thông báo như sau:

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trực thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 của Viện như sau: