TextBody
, 26/05/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

DANH SÁCH CÁC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC

1. Tiêu chuẩn Việt Nam 

      TT           

Tên tiêu chuẩn

Số hiệu tiêu chuẩn

1

Đai cây ngập mặn giảm sóng - Khảo sát và thiết kế

TCVN 10405:2020

2

Tiêu chuẩn Quốc gia; Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê biển

TCVN 9901:2014

3

Công trình thủy lợi - Công trình ở vùng triều - Yêu cầu tính toán thủy lực ngăn dòng

TCVN 9904:2014

4

Mối gây hại công trình đê, đập - Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại

TCVN 8227:2009

5

Công trình đê, đập – Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

TCVN 8479:2010

6

Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại

TCVN 8480:2010

7

Công trình đê điều – Khảo sát địa chất công trình

TCVN 10404:2015

8

Công trình đê điều – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình

TCVN 8481:2010

9

Chất lượng đất - lấy mẫu - phần 2: hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu

TCVN 7538 - 2:2005

10

Chất lượng đất - lấy mẫu - phần 1: hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu

TCVN 7538-1:2006

11

Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê sông

TCVN 9902:2016

12

Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

TCVN 7958:2017

 

2. Tiêu chuẩn cơ sở

 TT        

Tên tiêu chuẩn 

Số hiệu tiêu chuẩn 

1

Công trình thuỷ lợi – tường mềm giảm sóng – yêu cầu về kỹ thuật và thành, khối lượng trong công tác khảo sát và thiết kế.

TCCS 04:2017/WIP/TMGS

2

Công trình thuỷ lợi – tường mềm giảm dòng chảy ven bờ – yêu cầu về kỹ thuật và thành, khối lượng trong công tác khảo sát và thiết kế.

TCCS 05:2017/WIP/TMGDC

3

Sử dụng bả BDM10 để diệt mối bảo vệ công trình xây dựng

QĐ số 1092/QĐ-VKHTLVN ngày 28/8/2012 

4

Sử dụng bả Cobamid 7.5 RB để diệt gián trong công trìn

QĐ số 247/QĐ-VST ngày 24/10/2013

5

Sử dụng bả KIBAMID 7.5RB để xử lý kiến trong công trình

QĐ số 1390/QQD-VKHTLVN ngày 03/12/2013

6

Sử dụng hệ thống trạm bả để kiểm soát mối Coptotermes cho nhà          

TCCS 01:2017/WIP

7

Sử dụng hệ thống trạm bả để diệt mối Coptotermes cho nhà          

TCCS 02:2017/WIP

8

Sử dụng hệ thống trạm bả để phòng mối Coptotermes cho nhà         

TCCS 03:2017/WIP