TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
STT Tên văn bản tải về
1 Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 Hướng dẫn luật quản lý thuế và nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 Hướng dẫn luật quản lý thuế và nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành
2 Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành
3 Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
4 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
5 Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập